Antepinsaatyapı Gaziantep insaat yapı sektörü > Haberler, Slider > 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

mainimg

4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun

Bu Kanunun amacı can ve mal güvenliğini teminen imar plânına fen sanat ve sağlık kurallarına standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine, ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

kararına uygun olarak bu taşınmaz kültür varlıklarında yapılan onarım ve inşaat işleri Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınacak vergi, harç ve harcamalara katılma paylarından müstesnadır. (Ek fıkra: 14/7/2004-5226/27 md.) Bu Kanun kapsamında tescil edilen taşınmaz kültür varlıkları için 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz.

(Mülga: 17/6/1987 -3386/18 md.) Korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları İdaresi Kanununun 9 uncu maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu, 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun ilgili hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen tedbirlerin uygulamaya konulması kararı alınmıştır. Madde 1 — Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Antalya İli mülki idare hudutları dahilinde Antalya Valiliği (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) koordinasyonunda Büyükşehir Belediye Başkanlığı

  • resim